Adatvédelmi tájékoztató

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A |Cégneve| (székhely: |Székhelye|; email: |Céges email|) („Adatkezelő”) elkötelezett aziránt, hogy a sitesec.hu weboldalt (továbbiakban, mint Weboldal) látogatók magánélethez való jogát és személyes adataik védelméhez fűződő jogát tiszteletben tartsa. Jelen tájékoztató meghatározza azon jogalapokat, amelyek alapján az Adatkezelő az Önről rögzített, vagy az Ön által átadott Személyes Adatokat kezeli. Kérjük, alaposan és figyelmesen olvassa át a tájékoztatót annak érdekében, hogy tisztában legyen az Adatkezelőnek az Ön Személyes Adataival kapcsolatban folytatott adatkezelési gyakorlatával.

1.2 Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Weboldal tartalmát – ideértve jelen tájékoztatót is – bármikor megváltoztassuk, a változtatások Weboldalon történő feltüntetésével. Az Ön felelőssége, hogy a jelen tájékoztató rendelkezéseit megismerje és időről időre azokat újra átolvassa annak érdekében, hogy tisztában legyen a változásokkal.

2. ADATOK GYŰJTÉSE

2.1 Amikor Ön meglátogatja a Weboldalt, vagy kitölti a kapcsolati űrlapot a Weboldalon, Önről az Adatkezelő információkat kérhet, ideértve a nevét, email címét és IP-címét. Ezen információk jelen tájékoztatóban a továbbiakban együttesen: „Személyes Adatok”.

2.2 Az űrlap kitöltése során a Személyes Adatok Adatkezelő részére történő átadása önkéntes, tehát nem kötelező, az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Ugyanakkor, ha Ön bizonyos információkat nem ad át az Adatkezelő részére, akkor elképzelhető, hogy az Adatkezelő nem lesz képes a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérésére, szolgáltatások nyújtására.

3. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

3.1 Az Ön Személyes Adatait az Adatkezelő a következő célokra használhatja:
(1) az Adatkezelő ellenőrizze a Weboldal használatát és működését;
(2) az Adatkezelő mérje a Weboldal látogatottságát;
(3) az Ön érdeklődését a kapcsolat űrlapon keresztül az Adatkezelő ellenőrizze;
(4) a kapcsolati űrlap kitöltésének és kifejezett hozzájárulása esetén az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos egyéb eseményekkel összefüggésben Önt közvetlenül megkeresse emailen, ideértve a kifejezetten az Ön részére címzett ajánlatok, promóciós anyagok és egyéb információk Ön részére történő megküldését.

4. ADATOK MEGŐRZÉSE

Az Adatkezelő mindaddig megőrzi a Személyes Adatokat, ameddig az a jelen tájékoztatóban meghatározott célokból azokat szükséges, vagy ameddig Ön vissza nem vonta hozzájárulását a Személyes Adatai kezeléséhez.

5. SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

5.1 A Személyes Adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag azok férnek hozzá, akiknek erre a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérése érdekében kifejezetten szüksége van, ideértve a IT-, Compliance-, Pénzügy-, Számvitel-, valamint a Belső Ellenőrzési funkciókat.

5.2 Az Adatkezelő harmadik személyek részére nem adja el, nem értékesíti, nem teszi hozzáférhetővé vagy nem hasznosítja semmilyen formában sem az Ön által átadott Személyes Adatokat, kivéve, ha Ön ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárul.

5.3 Az Adatkezelő a Személyes Adatokat az alábbi személyekkel oszthatja meg:

5.3.1 Szakmai tanácsadók: könyvelők, könyvvizsgálók, jogi tanácsadók és más hasonló szakmai tanácsadók.

5.3.2 Hatóságok és állami szervek: azon hatóságok, akik az Adatkezelő felett hatáskörrel rendelkeznek, így pl. szabályozó hatóságok, egyéb hatóságok, állami szervek és bíróságok.

5.4 Azon adatfeldolgozók, akiknek a részére az Adatkezelő Személyes Adatokat továbbít:

5.4.1 C-Host Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.; adószám: 23358005-2-43; tevékenység: domain és tárhely szolgáltatás).

6. BIZTONSÁG

6.1 Az Adatkezelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a Személyes Adataihoz és megakadályozza a jogellenes adatkezelést, az adatok megsemmisülését vagy azok sérülését. Az Adatkezelő többek között az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza:

6.1.1 Fizikai: az épület, ahol az Adatkezelő a Személyes Adatokat tárolja, őrzött, beléptetőrendszerrel és kamerával védett. A látogatók csak kísérettel léphetnek be az Adatkezelő helyiségeibe. Ezen túl az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat a megsemmisülés vagy a sérülés veszélyétől védje, így pl. az adatmentések egy alternatív helyen kerülnek tárolásra, ahonnan az elsődleges rendszer hibája esetén előhívhatóak.

6.1.2 Technikai: az Adatkezelő biztonságosan, az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezel valamennyi elektronikai adathordozót, amelyet az Adatkezelő már nem használ, pl. a hibás merevlemezeket vagy adatmentéseket. Az adatbázisokban végrehajtott valamennyi változtatás egy eseménynaplóban rögzítésre kerül, amely mutatja a változtatás napját, időpontját és a felhasználót, aki végrehajtotta a változtatást.

6.1.3 Adat: a Személyes Adatokat az Adatkezelő az Európai Unió területén található szervereken tárolja. A virtuális szerver egy olyan fizikai szerveren található, amely a szerverszobában egy lezárt tárolóban került elhelyezésre. Az adatokhoz más felhasználók nem férnek hozzá.

6.2 A Weboldalon több olyan link is található, amelyek nem az Adatkezelő által, illetve nem az Adatkezelő adatvédelmi gyakorlata szerint üzemeltetett honlapokra irányíthatják. Kérjük Önt, tartsa szem előtt, hogy ezekre a webhelyekre a jelen adatvédelmi tájékoztató nem vonatkozik. Javasoljuk, vizsgálja meg az ilyen oldalakra irányadó adatvédelmi tájékoztatókat, mielőtt kiadná bármely személyes adatát. Az Adatkezelő nem felelős az ezen honlapok üzemeltetőinek jogellenes adatkezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárért, illetve a személyiségi jogi jogsértésért.

7. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, JOGORVOSLAT

7.1 A hatályos jogszabályok alapján Ön jogosult: (i) Személyes Adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve, hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

7.2 Jogsérelem esetén Ön jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

7.3 A jelen tájékoztatás alapján tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül visszavonható postai úton a |Cégneve| (székhely: |Székhelye|) vagy elektronikus levél formájában az |Céges email| email címen. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző jogszerű adatkezelést nem teszi jogszerűtlenné.

8. KAPCSOLAT

A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi észrevételét, kérdését kérjük, küldje el Ügyfélszolgálatunk részére emailen: |Céges email| vagy postán: |Székhelye|

Jelen dokumentáció 2023. július 2-án került közzétételre, és a visszavonásáig hatályos.
Verzió: 1.0.0